ที่พัก ดอทคอม
  หา ที่พัก หอพัก อพาร์ทเมนท์ และอื่นๆ
หอพัก  
กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท green river hill resort

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อมูลที่-ของที่พักควรรู้ อยากรู้

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

โพสโดย chit เมื่อ Wed Mar 05, 2008 11:09 am

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ
• หมวด 1 ลักษณะของอาคาร
- มีที่วางรอบอาคารไมนอยกวา 6 เมตรใหรถดับเพลิงเขาถึงได
- อาคารสวนใตดินตั้งแตชั้น 3 หรือ 7 เมตรลงไป ตองมีระบบลิฟต
บันไดหนีไฟ ระบบแสงสวางและอยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ผนังบันได
หนีไฟทุกดานเปนคอนกรีตหนา 10 ซม. มีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6
pa (0.15 นิ้ว)ที่ทํางานตลอดเวลา

• หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิง
ไหม

- วัสดุหุมทอลมของระบบระบายอากาศตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไมทําให
เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
- ทอลมที่ผานผนังทนไฟตองติดตั้งลิ้นกันไฟทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูง
กวา 74°C และมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1.5 ชม.
- ตองมีระบบปองกันฟาผา
- มีระบบจายไฟสํารองแยกเปนอิสระที่สามารถจายไฟไดไมนอยกวา 2 ชม.
สําหรับบันได ทางเดิน และระบบแจงเหตุเพลิงไหม และจายไดตลอดเวลา
สําหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง ระบบสื่อสาร
- มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมทุกชั้น
- มีสวิตชเปด-ปดพัดลมของระบบระบายอากาศอยูในที่ที่สามารถปดไดทันที
และติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่สามารถหยุดการทํางานของ พัดลมไดโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
- มีระบบปองกันเพลิงไหมประกอบดวยทอยืน ที่เก็บน้ำสํารองและ หัวรับน้ำ
ดับเพลิง
*ทอยืนตองทนความดันใชงานไมนอยกวา 175 ปอนด/ตร.นิ้ว
*มีตูหัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้นหางกันไมเกิน 64 เมตร ในตูประกอบดวย
หัวสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1 นิ้วและหัวตอสายชนิด สวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
*หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารเปนขอตอชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
*ปริมาณการสงจายน้ำไมนอยกวา 30 ลิตร/วินาทีสําหรับทอยืนแรก และ
ไมนอยกวา 15 ลิตร/วินาทีสําหรับทอยืนตอไป
*สามารถจายน้ำดับเพลิงไดไมนอยกวา 30 นาที
*มีที่เก็บน้ำสํารองและระบบสงน้ำที่มีความดันต่ำสุดไมนอยกวา 65
ปอนด/ตร.นิ้ว แตไมเกิน 100 ปอนด/ตร.นิ้ว
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1000 ตร.ม. ทุกระยะ
ไมเกิน 45 เมตร สูงจากพื้นไมเกิน 1.5 เมตร
- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน
Sprinkler System หรือระบบอื่นที่เทียบเทา
- มีบันไดหนีไฟอยางนอย 2 ชุด อยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ลําเลียงคน
ทั้งหมดออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชม.และไมเปนบันไดเวียน
- บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6 pa มีผนัง
กันไฟโดยรอบ มีแสงสวางฉุกเฉิน มีปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ
- ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟกวางไมนอยกวา 90 ซม. มีอุปกรณบังคับ
ใหปดไดเอง ไมมีธรณีประตู
- อาคารสูงตองมีที่วางสําหรับหนีไฟทางอากาศ กวางยาวไมนอยกวาดานละ 6
เมตร
- อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอย 1 ชุด บรรทุกน้ำหนักได ไมนอย
กวา 630 กก. โถงหนาลิฟตตองมีตูสายฉีดน้ำหรือหัวตอสาย


กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
สําหรับหองแถว ตึกแถว อาคารที่เปนที่ชุมนุม
• หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย
-
ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
- อาคารที่มีความสูง 2 ชั้นขึ้นไปและอาคารที่มีพื้นที่รวมเกิน 2000
ตร.ม. ตองมีปายบอกทางหนีไฟและแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจน
• หมวด 3 ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
- โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม
สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาด
ตองมีระบบจายไฟสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน


กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
สําหรับอาคารเกาที่เปนอาคารสูงและอาคารสาธารณะ
• อาคารสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไปตอง
- ติดตั้งบันไดหนีไฟที่มิใชบันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก
- จัดแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นติดไวในตําแหนงที่เห็นได
ชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกชั้น และบริเวณชั้นลางตองมี
แบบแปลนแผนผังของทุกชั้นเก็บไว
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น
- ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสํารอง
- ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผา


กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
โครงสรางของอาคาร
• สวนประกอบของโครงสรางหลักและทางหนีไฟของอาคารที่มีความ
สูงเกิน 3 ชั้นตองไมเปนวัสดุติดไฟ
• โครงสรางหลักของอาคารตอไปนี้
1) คลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล
2) อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหรรม การศึกษา สาธารณสุข และ
สํานักงาน ที่มีความสูงเกิน 3 ชั้นและมีพื้นที่รวมเกิน 1000 ตร.ม.
ใหกอสรางโครงสรางหลักดวยวัสดุทนไฟ เสาและคานมีอัตราการทน
ไฟไมนอยกวา 3 ชม. พื้นหรือตงมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชม.


กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 33
• อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูทนไฟ
ที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชม.
• มีแผนผังอาคารแตละชั้นแสดงที่หนาโถงลิฟตแตละชั้น และใหเก็บ
แผนผังอาคารของทุกชั้นที่บริเวณชั้นลาง แสดงตําแหนงหองทุกหอง
อุปกรณดับเพลิง ประตู ทางหนีไฟ และลิฟตดับเพลิง
• ชองเปดทะลุพื้นตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมี
ระบบควบคุมการแพรกระจายของควัน
• อาคารสูงตองมีดาดฟาและพื้นที่บนดาดฟากวางยาวดานละไมนอยกวา
10 เมตร


กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
กําหนดลักษณะ แบบ เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ที่วางภายนอกอาคาร

• สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด
• เสา คาน พื้น บันไดและผนังของอาคารที่สูง 3 ชั้นขึ้นไป โรงงาน
โรงแรม หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ ตองทําดวยวัสดุทนไฟ
• ครัวในอาคารตองมีพื้นและผนังที่ทําดวยวัสดุทนไฟ สวนฝาและเพดาน
หากไมไดทําดวยวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ
• ชองทางเดินในอาคารอยูอาศัยตองมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร อาคาร
อยูอาศัยรวม อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ตองมีความกวาง
ไมนอยกวา 1.5 เมตร
• อาคารสูง 4 ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคาร 3 ชั้นและมี
ดาดฟาเหนือชั้นที่ 3 ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตร.ม. ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวย
วัสดุทนไฟอยางนอย 1 แหง
• บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา
• บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองกวางไมนอยกวา 60 ซม.และผนังสวนที่
บันไดพาดผานตองเปนผนังทึบสรางดวยวัสดุทนไฟ
• บันไดหนีไฟภายในอาคารตองกวางไมนอยกวา 80 ซม. มีผนังทึบสราง
ดวยวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชอง
ประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได มีแสงสวาง
เพียงพอ
• ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ กวางไมนอยกวา 80 ซม. สูงไมนอย
กวา 1.9 เมตร เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น ตอง
ติดตั้งอุปกรณที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง สามารถเปดออกได
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณี
หรือขอบกั้น
• พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันได และอีก
ดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร
• คลังสินคาที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 100 ตร.ม.แตไมเกิน 500 ตร.ม. ตองมี
ที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตร 2 ดาน สวนดานอื่นตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร
• คลังสินคาที่มีพื้นที่รวมกันเกิน 500 ตร.ม. ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอย
กวา 10 เมตร 2 ดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา
5 เมตร
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันตั้งแต 200 ตร.ม.แตไมเกิน 500 ตร.ม.
ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร 2 ดาน โดยผนังอาคารทั้ง 2
ดานนี้ใหเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟ สวนดานที่
เหลือใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตร
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันตั้งแต 500 ตร.ม.แตไมเกิน 1000 ตร.
ม. ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตรทุกดาน
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันเกิน 1000 ตร.ม. ตองมีที่วางแนวเขต
ที่ดินไมนอยกวา 10 เมตรทุกดาน
หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อมาได้ที่นี่ค่ะ
ทั้งทางหน้าเว็บ email หรือ ทางโทรศัพท์ แล้วแต่สะดวก
chit
Site Admin
 

Get Hot Sexy Black Ass 800m Live 4k HD Free !

โพสโดย RifardSooks เมื่อ Tue Aug 22, 2017 11:53 pm

Here comes a whole lot of loving and all you can eat pussy for you to devour. These big beautiful black women have a taste for each other's pussies, and some serious skills with strap-ons! Big lesbian loving and huge lesbian orgasms team up in this Heatwave Raw release to make one big super sexy swinging time!Saved by the lust is about the young and pretty Erika and her marriage problems. As a result, her sexual demand is suffering too. Her best friend Lina invites Erika to come and see her therapist. He has all the right answers and exercises. Each scene is very long and very, very erotic! This movie features a great story to go along with some amazing fucking scenes that will blow you away! This ...Come watch 4 more luscious and big titted black amateur young ladies showing you their talents with blowjobs and handjobs. This is a POV, so you will feel like you're getting jerked off or blown. These girls are very talented when it comes to sucking and stroking a cock as they show you full mouth service done the right way!UP THAT BLACK ASS 6 is 100% anal and 100% black on black. The assemblage of irresistible black booty includes Baby Cakes in her very first anal scene, alongside Jada Fire, Semmie, Kup Kake, Aurora Jolie, Melody Nakai, and Taylor Layne. Do not miss these cock-crazed babes ride these stiff cocks until all control is lost and they get a hot stream of semen in their eager mouths!Geyser squirting sistas erupting in pleasure again and again! Smokin' hot ebony fuck bunnies get their juicy pussies drilled hard until they uncontrollably gush out a geyser of girl cum with intense orgasmic cries. 100% all real squirting guaranteed, so u better break out the towels for these divas!
Skin mature african ladies nude photos<br>Phat black asses creampies pics<br>Xxx black cook galeries<br>Naija sugar mummies naked fat wet open black pussy<br>Big ass nude pic<br>Black teen topless beach<br>Black fat mom xxx<br>Big fat black pussy mam<br>Photo arbic pussy<br>Sexy big round tits pics<br>Sexy big round tits pics<br>Blackgirlspantypics<br>Black phat ass students<br>Black african pussy pictures<br>Black ass fucking photos<br>Www ebony black africans girls sex pusy<br>Big ass nude pic<br>Russian big butt booty picture<br>African ebony pussy fuck photos<br>Black teen topless beach<br>Fresh ebony black ass pic<br>Freematurebbwpussypics<br>Black togo shemale in porn gallery<br>Hairy ebony pussy mamas fuck<br>Naked black sexy mama showing pussy<br>White gril takes fine black grils pussy<br>Natural big breasted girls nude image<br>Black phat ass students<br>Big ass big cork big pussy images<br>Natural big breasted girls nude image<br>Efrican bbw hardfuck gallery<br>Black togo shemale in porn gallery<br>Bbw black woman vs bbc<br>Black white porno american<br>Black teen topless beach<br>Ebony black aunty big black boobs pictures<br>Black ass fucking photos<br>- mom anal<br>Mega big big super sexy panties gand<br>Nude sugarmummies<br>Mature pussy aunty pic<br>Sexy big round tits pics<br>Freematurebbwpussypics<br>Slimthink caramel girls vagina pics on tumbrl<br>Naked black sexy mama showing pussy<br>Naked black sexy mama showing pussy<br>Www ebony black africans girls sex pusy<br>Mega big big super sexy panties gand<br>Big ass big cork big pussy images<br>Efrican bbw hardfuck gallery<br>
RifardSooks
 


กลับไปที่ ข่าวสารสำหรับเจ้าของที่พัก
หน้าแรก | ค้นหาที่พัก | เพิ่มที่พัก | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ติดต่อโฆษณา | sitemap
All Rights Reserved © Tee-pak.com