ที่พัก ดอทคอม
  หา ที่พัก หอพัก อพาร์ทเมนท์ และอื่นๆ
หอพัก  
กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท green river hill resort

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อมูลที่-ของที่พักควรรู้ อยากรู้

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

โพสโดย chit เมื่อ Wed Mar 05, 2008 11:09 am

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ
• หมวด 1 ลักษณะของอาคาร
- มีที่วางรอบอาคารไมนอยกวา 6 เมตรใหรถดับเพลิงเขาถึงได
- อาคารสวนใตดินตั้งแตชั้น 3 หรือ 7 เมตรลงไป ตองมีระบบลิฟต
บันไดหนีไฟ ระบบแสงสวางและอยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ผนังบันได
หนีไฟทุกดานเปนคอนกรีตหนา 10 ซม. มีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6
pa (0.15 นิ้ว)ที่ทํางานตลอดเวลา

• หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิง
ไหม

- วัสดุหุมทอลมของระบบระบายอากาศตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไมทําให
เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
- ทอลมที่ผานผนังทนไฟตองติดตั้งลิ้นกันไฟทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูง
กวา 74°C และมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1.5 ชม.
- ตองมีระบบปองกันฟาผา
- มีระบบจายไฟสํารองแยกเปนอิสระที่สามารถจายไฟไดไมนอยกวา 2 ชม.
สําหรับบันได ทางเดิน และระบบแจงเหตุเพลิงไหม และจายไดตลอดเวลา
สําหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง ระบบสื่อสาร
- มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมทุกชั้น
- มีสวิตชเปด-ปดพัดลมของระบบระบายอากาศอยูในที่ที่สามารถปดไดทันที
และติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่สามารถหยุดการทํางานของ พัดลมไดโดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
- มีระบบปองกันเพลิงไหมประกอบดวยทอยืน ที่เก็บน้ำสํารองและ หัวรับน้ำ
ดับเพลิง
*ทอยืนตองทนความดันใชงานไมนอยกวา 175 ปอนด/ตร.นิ้ว
*มีตูหัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้นหางกันไมเกิน 64 เมตร ในตูประกอบดวย
หัวสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1 นิ้วและหัวตอสายชนิด สวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
*หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารเปนขอตอชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
*ปริมาณการสงจายน้ำไมนอยกวา 30 ลิตร/วินาทีสําหรับทอยืนแรก และ
ไมนอยกวา 15 ลิตร/วินาทีสําหรับทอยืนตอไป
*สามารถจายน้ำดับเพลิงไดไมนอยกวา 30 นาที
*มีที่เก็บน้ำสํารองและระบบสงน้ำที่มีความดันต่ำสุดไมนอยกวา 65
ปอนด/ตร.นิ้ว แตไมเกิน 100 ปอนด/ตร.นิ้ว
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1000 ตร.ม. ทุกระยะ
ไมเกิน 45 เมตร สูงจากพื้นไมเกิน 1.5 เมตร
- อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน
Sprinkler System หรือระบบอื่นที่เทียบเทา
- มีบันไดหนีไฟอยางนอย 2 ชุด อยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ลําเลียงคน
ทั้งหมดออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชม.และไมเปนบันไดเวียน
- บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6 pa มีผนัง
กันไฟโดยรอบ มีแสงสวางฉุกเฉิน มีปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ
- ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟกวางไมนอยกวา 90 ซม. มีอุปกรณบังคับ
ใหปดไดเอง ไมมีธรณีประตู
- อาคารสูงตองมีที่วางสําหรับหนีไฟทางอากาศ กวางยาวไมนอยกวาดานละ 6
เมตร
- อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอย 1 ชุด บรรทุกน้ำหนักได ไมนอย
กวา 630 กก. โถงหนาลิฟตตองมีตูสายฉีดน้ำหรือหัวตอสาย


กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
สําหรับหองแถว ตึกแถว อาคารที่เปนที่ชุมนุม
• หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย
-
ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
- อาคารที่มีความสูง 2 ชั้นขึ้นไปและอาคารที่มีพื้นที่รวมเกิน 2000
ตร.ม. ตองมีปายบอกทางหนีไฟและแสงสวางจากระบบไฟฟา
ฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจน
• หมวด 3 ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
- โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม
สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาด
ตองมีระบบจายไฟสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน


กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
สําหรับอาคารเกาที่เปนอาคารสูงและอาคารสาธารณะ
• อาคารสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไปตอง
- ติดตั้งบันไดหนีไฟที่มิใชบันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก
- จัดแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นติดไวในตําแหนงที่เห็นได
ชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกชั้น และบริเวณชั้นลางตองมี
แบบแปลนแผนผังของทุกชั้นเก็บไว
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น
- ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสํารอง
- ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผา


กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
โครงสรางของอาคาร
• สวนประกอบของโครงสรางหลักและทางหนีไฟของอาคารที่มีความ
สูงเกิน 3 ชั้นตองไมเปนวัสดุติดไฟ
• โครงสรางหลักของอาคารตอไปนี้
1) คลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล
2) อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหรรม การศึกษา สาธารณสุข และ
สํานักงาน ที่มีความสูงเกิน 3 ชั้นและมีพื้นที่รวมเกิน 1000 ตร.ม.
ใหกอสรางโครงสรางหลักดวยวัสดุทนไฟ เสาและคานมีอัตราการทน
ไฟไมนอยกวา 3 ชม. พื้นหรือตงมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชม.


กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 33
• อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูทนไฟ
ที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชม.
• มีแผนผังอาคารแตละชั้นแสดงที่หนาโถงลิฟตแตละชั้น และใหเก็บ
แผนผังอาคารของทุกชั้นที่บริเวณชั้นลาง แสดงตําแหนงหองทุกหอง
อุปกรณดับเพลิง ประตู ทางหนีไฟ และลิฟตดับเพลิง
• ชองเปดทะลุพื้นตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมี
ระบบควบคุมการแพรกระจายของควัน
• อาคารสูงตองมีดาดฟาและพื้นที่บนดาดฟากวางยาวดานละไมนอยกวา
10 เมตร


กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
กําหนดลักษณะ แบบ เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ที่วางภายนอกอาคาร

• สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด
• เสา คาน พื้น บันไดและผนังของอาคารที่สูง 3 ชั้นขึ้นไป โรงงาน
โรงแรม หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ ตองทําดวยวัสดุทนไฟ
• ครัวในอาคารตองมีพื้นและผนังที่ทําดวยวัสดุทนไฟ สวนฝาและเพดาน
หากไมไดทําดวยวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ
• ชองทางเดินในอาคารอยูอาศัยตองมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร อาคาร
อยูอาศัยรวม อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ตองมีความกวาง
ไมนอยกวา 1.5 เมตร
• อาคารสูง 4 ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคาร 3 ชั้นและมี
ดาดฟาเหนือชั้นที่ 3 ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตร.ม. ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวย
วัสดุทนไฟอยางนอย 1 แหง
• บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา
• บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองกวางไมนอยกวา 60 ซม.และผนังสวนที่
บันไดพาดผานตองเปนผนังทึบสรางดวยวัสดุทนไฟ
• บันไดหนีไฟภายในอาคารตองกวางไมนอยกวา 80 ซม. มีผนังทึบสราง
ดวยวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชอง
ประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได มีแสงสวาง
เพียงพอ
• ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ กวางไมนอยกวา 80 ซม. สูงไมนอย
กวา 1.9 เมตร เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น ตอง
ติดตั้งอุปกรณที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง สามารถเปดออกได
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณี
หรือขอบกั้น
• พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันได และอีก
ดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร
• คลังสินคาที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 100 ตร.ม.แตไมเกิน 500 ตร.ม. ตองมี
ที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตร 2 ดาน สวนดานอื่นตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร
• คลังสินคาที่มีพื้นที่รวมกันเกิน 500 ตร.ม. ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอย
กวา 10 เมตร 2 ดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา
5 เมตร
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันตั้งแต 200 ตร.ม.แตไมเกิน 500 ตร.ม.
ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร 2 ดาน โดยผนังอาคารทั้ง 2
ดานนี้ใหเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟ สวนดานที่
เหลือใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตร
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันตั้งแต 500 ตร.ม.แตไมเกิน 1000 ตร.
ม. ตองมีที่วางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 6 เมตรทุกดาน
• โรงงานที่มีพื้นที่ของอาคารรวมกันเกิน 1000 ตร.ม. ตองมีที่วางแนวเขต
ที่ดินไมนอยกวา 10 เมตรทุกดาน
หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อมาได้ที่นี่ค่ะ
ทั้งทางหน้าเว็บ email หรือ ทางโทรศัพท์ แล้วแต่สะดวก
chit
Site Admin
 

กลับไปที่ ข่าวสารสำหรับเจ้าของที่พัก
หน้าแรก | ค้นหาที่พัก | เพิ่มที่พัก | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ติดต่อโฆษณา | sitemap
All Rights Reserved © Tee-pak.com